Laburdurak

 

adb adberbioa
adb esap adberbio esapidea
ad aditza
ad esap aditz esapidea
adj adjektiboa
adj esap
adjektibo esapidea
espr espresioa
gald
galdera
interj interjekzioa
iz izena
iz esap izen esapidea
izlg
izenlaguna
izord izenordea
konp konparazioa
pred predikatu osagarria
η eta
en ingelesa
es espainola
fr frantsesa
(irain.) iraingarria
(leun.) leungarria
(oies.) oiheskeria
(pei.) peioratiboa
adkor. forma adierazkorra
ahosk.
ahoskera
bzk. bereziki
e.b. esate baterako, adibidez
esk. eskuarki
fem. aldaera femeninoa
mask. aldaera maskulinoa